multitude

- Partners Alliance for skill development

Vår affärsidé:

Att inom utbildningsområdet utveckla nya koncept med kvalitetssäkrat innehåll genom att erbjuda konsultinsatser för utbildning och verksamhetsutveckling. Att optimera kundvärdet via unika koncept på en global marknad och knyta ihop helheten i ett nätverk inom såväl privat som offentlig sektor.

Visionen och drivkraften har från start varit att skapa en generell modell, koncept och webbtjänst för livslångt lärande för anställda, arbetssökande och studenter samtidigt som företag och organisationer kan effektiviseras genom en strategisk kompetensförsörjning och möta förändringar genom snabba omställningar.

För att uppnå en kvalitetssäker process för utbildningsmarknaden testades samma kvalitetskrav som ISO 9000 där alla aktiviteter skall kunna dokumenteras och arkiveras för att kunna spåras och följas upp. Redan 1998 föddes idén att använda ett MPS-Materialplaneringssystem som stödjer produktionsprocessen och transformera det till en webbtjänst för att stödja kompetensutvecklingsprocessen.

Processen stödjer dels företagsnivån och den individuella nivån och definieras som:

  • validering och självskattning av generella kompetenser
  • kunskapsmål i form av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter
  • validering av teoretiska och praktiska färdigheter relaterat till satta kunskapsmål
  • resultat som generas automatiskt efter genomförd validering i form av certifikat eller betyg alternativt en individuell utvecklingsplan för att fylla de luckor som behövs.
  • kompletterande utbildning som bygger på resultatet från valideringen
  • ny validering för att säkerställa att satta kunskapsmål uppnåtts
  • checklistor för bedömning för att säkerställa rättvis bedömning av de praktiska momemten.
  • webtjänsten skall användas online med ljud, bild och text via ex webbkamera
  • arkivering för återrapportering, uppföljning och utvärdering
  • portal för samarbete att skapa, använda, återanvända, dela och transferera innehåll

Anders Krantz, Multitude AB och Rolf Bjällås, Mapaz AB inledde samarbete kring denna idé som nu är patentsökt. År 2004 fick Anders Krantz och Rolf Bjällås Gävleborgs SKAPA stipendium för bästa innovation för utveckling av samhället. Webbtjänsten MZ nominerades på så vis till riksfinalen samma år vid Tekniska Mässan.

2004/2005 blev CNC Teknik det första kompetensområde som kom att användas och implementeras skarpt med stöd av denna nya internetbaserade metodik. Idag 2009 är CNC Grönt, Blått och Svart certifikat en de facto standard inom metallsektorn i Sverige. Skärteknikcentrum Sverige AB, delägt av Teknikföretagen, ansvarar för innehållet och Mapaz AB ansvarar för driften av webbtjänsten MZ.

Multitude har med stöd av den nya metodiken inlett ett flertal andra samarbeten kring strategisk kompetensförsörjning inom andra kompetensområden som vård och omsorg, äldreomsorg, ekonomi, servicetekniker, självskattning och test för personlig utveckling mm.

Internationellt har Multitude arbetat sedan starten och under 2005 till 2007 som delprojektledare i det tyska EU Artikel 6 projektet AREE. Nu ger detta nätverkande resultat genom att EU-Kommissionen inbjudit Anders Krantz som talare till seminariet ”Sector´s new skills for new jobs” där bil- och metallsektorn i Sverige utgör best practice på EU-nivå för att visa hur företag och organisationer kan samarbeta och hitta effektiva individualiserade lösningar för att få fram rätt kunskap och färdigheter avseende CNC Tekniker.

Under 2010 kommer ytterligare kompetensområden att definieras och implementeras samt att nästa steg tas tillsammans med partners för en aktiv internationalisering.